onsdag den 19. januar 2011

VORT

JERT

0) Etablér bladet, DANMARK, som jeg har beskrevet sigtet med det, i de sidste to artikler.

1) Luk Universiteterne.

2) Stop moskee-byggeri; oplys og undervis tilkomne i det danske, så de forstår, at vi hverken ønsker Islamdom, Jødedom eller Kristendom som de dumme domme, de giver anledning til. Giv i samme ombæring de betrængte jord til køkkenhaver, så de har noget jordnært at røre ved og gå med, mens de øver gloserne og lyser op af glæde for det danske. I samme ombæring kan de vel ligeså godt smide tørklædet, så vi kan se de kønne planter og hjertegode mennesker, de er, uden Mohammeds kvabbabelser. Ja, for nu skal der arbejdes for såvel menneskemand som menneskekvinde.

3) Smid i samme ombæring den klassiske arv helt ud, herunder især Justitsia, så der atter kan blive almindelig land, lov og ret på dansk grund, i takt og tone med indrømmelsen af oplysningens hjertegode livserfaringer siden sidst. Ja, fra de sidste mange levende år.

4) Smid Jesus-maria-figurer og deres symbolik ud af kirken og lav korsene om til sværd, som pynt i al mindelighed - og bed træskærere, stenhuggere, billedhuggere om at lave et JERT med et V i, for VORT. Til placering over alters. Lad ligeledes klejnsmede erstatte diverse kors på lågerne med JERTer, ja hvide, røde, brune og sorte – så er vi også fri for løse påstande om racediskrimination.

5) Renskriv en ny grundlov, blandt andet i forlængelse af Krarups pointer med VOR menneskedanske suverænitetsforhold. Indfødsret og så videre i Vor Herres VIkongelige navn som tilsvarende Vort Oplysende Folketing. Men husk på: Kirken er ændret til Den Danske (Nordiske) Kirke, i tråd med ovennævnte eller med andre ord, i tråd med det VIkongelige hjertegods i sit menneskelevende rensningsanlæg. (Jeg skal nok skrive en ny grundbog, så menigheden kan høre livet synge af glæde, såfremt de sort-hvide krager og kjortler ligeså ikke allerede har hørt VORT JERT med al vor samfundsmæssighed. Ja, for jeg vil da ikke gå dem i bedene, nej, kun hjælpe lidt til med kultivator-jernet).

*

ORGANITETERNE

Universiteterne. Luk universiteterne ned, luk den akademiske kulturarv i sit latinske-oldgræske-hebræiske pis ned. Herunder logos-arven, altså naturvidenskaben. Etablér istedet et center for hver af vore nabolande: England, Tyskland, Baltikum, (Finland), (Rusland), Norge, Sverige, Island, Grønland, Færøerne. Og gør først og fremmest centrene stærke i sprog-kunnen, altså sprogundervisning. Hold det med andre ord adskilt fra de mere dybdegående indre lag, såsom sprog-samfunds-kultur-historiske studier, der dog også skal være plads til. Endeligt skal det være en betingelse for centrene, at de både dyrker køkkenhaver/dyrehold og åndskrop, altså tai-chi, qiqong o.lign. - eller bare god gammeldags dansk gymnastik – i forbindelse dermed. Centrene kunne passende ligge fordelt over det danske land. (Og grundskolen, folkeskolen, friskolen, højskolen er en anden snak, men de skal fortsat forestå menneskelivs-folke-oplysningens danske grobund, eftersom de har og er af afgørende betydning for modermålets opfattelse af vort danske fædrelands forgangne og opstandne).

Etablér ligeledes et center for sprog/lande udenfor vor rækkevidde, altså øvrige lande. Del studierne op i verdensdele og etablér sprog-kurser efter behov, hvormed jeg mener, at de lande, der trænger til en hjælpende hånd, et løft, i det mindste kan blive hørt. Ja, så vi kan kommunikere med dem. Centerets betingelse er ligeledes at finde jordnær og kropsnær beskæftigelse i tråd med sin virksomhed.

**

ØVRIGT

Og så kunne vi lade landbrug og landbohøjskoler, ja hvad hedder det efterhånden, begynde at interessere sig kraftigt for, hvordan man lader byliv få adgang til landbrug, køkkenhaver, dyrehold, slagtning og madlavning – på dansk grund. Og altså forestå det. De skal naturligvis også dyrke kropslighed, for at ånden kan være opmærksom. De behøver ikke at kunne tale alle mulige, umulige sprog, nej det er fint, at de nøjes med det danske, med lidt vikongelig hjertevarm dialekt i Vor Herres JERT af sit eget navn til gavn for VORT.

Militæret og politiet skal forvandles til ånds-krops-kunnen som det grundlæggende. Samt bibeholde noget af den effektivitet, som almindelig gammel militær-disciplin, missions-udøvelse er kendt for. De skal lære at bruge sproget og deres stemmeret på en lidt anden vis end tidligere. Ja, for at det kan stå i tråd med ånden i vort oplysende foretagende i VIKongens navn med sine Folketing. Det er ikke psykologi, der er brug for, men mere håndfast som mundret kærelighed til at håndtere drengene, godtfolket, kvinder og børn.

Håndværkere. Håndværkere, arkitekter og ingeniørere skal gå på samme center. De starter med at bruge hænderne omkring mange forskellige materialer, så de opnår en kreativ sands i forhold til brug, styrke, holdbarhed og sammenhæng. Det skal sidde i hænderne, ånden, sandsen - især, når det kommer til sammenhængen, som et byggeri skal indgå i. Halmhus-folkene, friland, har taget en velkendt tete, der er værd at følge op på. – De skal ligeledes have gymnastik og gode madvaner i forbindelse med deres undervisning. Findes der stadigvæk gamle kogekoner, ja eller slagtere og kokke, så finder de også en fin plads her.

Plejer. Plejefolket, jordmødre og vuggestue-folket, kunne passende finde fælles fodslag. Deres virksomhed er også, ja i særdeleshed, afhængig af kropslig opmærksomhed, følsomhed og sandselighed. Det kan man sagtens gøre mere ud af, blandt andet, så de også lærer at forløse sorg i sinde. De skal altså lære eller blive bedre til at røre ved mennesker med hjertets hænder og håndfaste sigte i mund. Forstandigt, det vil sige: at kunne handle på hørelsen for næstens hjerte som ligeværdigt menneske.

Musik, dans, kunst, skuespil, teater/film. Her er vi inde i forfatter-virksomhed, der angår vor hørelse, altså åndskrop, og kreative efterligninger deraf. Det er også her vi finder klovnen, narren og landsbytossen. Det kan være en farlig, tildels også trist branche, men måske især fordi medie-udviklingen og dens billeddannelse ikke har været på plads – og såmænd heller ikke kommer det, såfremt I ikke retter Jer efter det, jeg har forelagt Jer omkring bladet, DANMARK. Det er her vi finder de livsmedierende åndstalenter, personligheder, der gør brug af deres personlige åndskraft til at mediere, udtrykke lorten, der ellers vil falde ned i hjertet på vor menneskelighed. Mennesker her indenfor, kan kun opfattes i lyset af den samfunds-kultur-historiske forvandlingsgang, der iøvrigt foregår i omverden. Og derfor er de afhængige af f.eks. anmeldere, fortolkere og forkyndere. - Deres talent består ifølge min mening ved deres sands for de mellem-menneskelige ”mekanismers” løgn og gøgl. I årevis har den gruppering, jeg her gør, derfor handlet om: SANDS. - Jeg tror, at de kan nå hele nye højder ved at lære meget mere om hørelse, og ikke mindst i lyset af skrift. Ja, de er sådan set forkyndere af ordet, vort kød, hvilket vel også godt kunne være forklaringen på, hvorfor de rammes så hårdt af den såkaldt kendis-effekt. De finder sig nemlig ikke bare, sådan uden videre, i det kendte, ejheller de slaviske bekendelses-kulturer. Lad mig sige det sådan her: Hvor man igennem mange århundreder har ladet ordet råde, ja dyrket ordets tro, vor oplysningstro, med afsæt i skriften (og historien) – så finder vi her det omvendte: Udtryk i afsæt af vort kød, altså sandsen for vor konkrete samfundskulturelle omgivelse. Og dermed vor ånd. De skal styrkes i ordets krop og kan med fordel lære noget af TaiChi, f.eks. det, man kalder inward-outward.  Sammenligning det eventuelt med rational gymnastik, altså den gymnastik, der tænker i lighed, række, symmetri, ja for er der noget, de afviger fra indenfor denne løs-og-faste folkeskare, så tror jeg lige netop. at det er det, når det altså kommer til det inderste, selve udtrykket, spillet, mv. – Det er ikke nok at sætte dem til at dyrke køkkenhaver, nej de skal hakke roer og køre møgbør, for at komme ned og dermed blive fysisk trætte og tilfredsstillet på almindelig vis. Ånd går lige igennem dem og deres håndtering af den skulle jo også gerne kunne virke forløsende, helligåndsbringende overfor det omkringværende samfund. Så vil de også blive fri for de skide anmeldere, der ingen forstand er givet på noget somhelst alligevel.

Forvaltningskultur og bank-bil-og-bolig-branchen. Fællesnævneren her er: KONGENS MØNT. Det betyder først og fremmest, at penge-handel og penge-udveksling omkring en vare, altid også er en behandling eller håndtering af KRONEN. Varens kvalitet bestemmer prisen, ja det vil sige, varen lader de handelsmæssige sammenhænge, som kronen indgår i. Kronen bliver med andre ord beskidt, når handlen er beskidt, uærlig eller bare uden sigte for vort danske samfund som del af vort menneskelige liv på jord. - De næringsmæssige, altså både jord, bolig, krop og åndsmæssige forhold, som faktuelt gør sig gældende i bevarende sigte skal finansieres med henblik på indtjening via de næringsmæssige forhold, som faktuelt skal fremmes i opstandent sigte, her i Danmark. Ellers sætter kapital-logiske systemer sig på Kronen og det genopstandne sigte med VORT oplysende samfundsforetagende i JERT. Fik I den! – Deres dagligdag er tegn-tekst-og-tal-fikseret. Og med computer-tingen indover er der stor fare for, at de synker ned i symbolsk administration, hvormed jeg mener, at de degenererer eller erkender de sammenhænge, som de har med at gøre på lidt for rationaliserende-universaliserende vis. Jeg tror, til deres fordel, at de har godt af en opsang. Sang de noget mere, så ville deres opfattelse af tegn-tekst-tal blive hørt anerledes. Det vil i højere grad gøre dem i stand til at høre, hvordan de kan hjælpe deres kunder, indenfor de retningslinier, de naturligvis også har nødig. Den løbske rente-regnings logik, der kan friste bankfolk til at gøre brug af sprog på kreativ vis, uden nævneværdig sands for vort oplysende samfunds dagsorden som et menneskeligt foretagende, vil dermed også ophøre. De skal med andre ord til at tænke noget mere i vækst, på jordnær-kropsnær-åndsnærværende vis, samtidig med, at de skal være benhårde omkring kronens forstandigt oplysende dagsorden som del af vort levebrød. Kan man ikke betale renten, så kan man da i det mindste betale gælden – for på den måde får f.eks. bankvirksomhed også en reel chance for at lære, hvordan man beder om skyldsforladelse. Og det vil ligeledes mindske antallet af bankrøverier. Og ligeledes skattesvindel. Især den skattesvindel, hvor der afkræves højere indbetaling end, hvad der er livsmæssigt forsvarligt.    

Industriel fremstilling og købmands-handel. Det grundlæggende udviklingsperspektiv her er vel VAREN. Hvilke varer, har menneskelivet på jord, dernæst en konkret befolkning, nødig. Og hvilket sigte, hvilken adfærd, opstår der omkring den pågældende vare? Jeg gentager: Varens kvalitet bestemmer prisen, ja det vil sige, varen lader de handelsmæssige sammenhænge, som kronen indgår i. – Skal traktorerne, møllerne, staldene, bygningerne, pumperne, rensningsanlæggene, kort sagt teknologiske værktøjer, være endnu større. Og dermed vejene, dermed markederne, dermed afstanden, dermed… En anden vejledende ting: Hvori består varens kvalitet, det vil sige, hvad skal værktøjet eller dimsen bruges til? Tjener det al vort? Eller kan virksomheden finde øvrige anvendelses-områder ved mindre omlægninger? - Ved købmands-handel forstår jeg handel omkring almindelige fornødenheder, såsom tøj, madvarer, hårde-hvide-vare, elektronik, potter og pander. Indenfor den boldgade kunne man i det mindste have øjnene åbne i forhold til de energi-krævende ting og måske komme på nye eller gammel-nye produkter, der kan hjælpe med til at ændre folks vaner. Det lyder måske åndssvagt, men jeg tænker f.eks. på høkassen, viktualie-kælderen, jordkøl. Desuden, mener jeg, at man skal være varsom med reklame-metoderne, sprogbrug, skilte og fjernsyn. Jeg mener, det gavner, at være ærlig og præcis på forstandig vis. – Ved industriel fremstilling opfatter jeg dels masseproduktion, dels specialisering. Herunder hører vel også industriel design. Jeg bryder mig ikke om ånden, logikken og tænkemåden indenfor hernævnte branche, fordi det er her vi finder det, som blandt andet er blevet kaldt dødsspiraler. Årsagen er, at mætheds-punktet overhøres eller som man også kan sige: forvandlingen af varens idé går for langsom eller den rammer ganske enkelt ved siden af den sande samfundsudvikling. Man præger ikke markedet i et opløftende sige, men gør markedet afhængig af varen, produktet, ud fra en masseproducerende logiks ånd, der ofte ender i forskellige former for storhedsvanvid. - Jo større en vare, et produkt, bliver, des mere plads kræver det. Også åndeligt. Det kaldes ovenikøbet pubertært. Ja ligefrem løgnagtigt, når det kommer til sprogbrugen, de involverede logikker: Hvor mange og hvor store vindmøller, skal der til, for at indtjene den energi, der er blevet brugt på deres fremstilling. Og hvor mange arbejdere, hvilken menneskelig adfærd koster det? Hvar Newton? Hvar naturvidenskab? - Større brug kræver større netværk, større logistisk, distributionelle anliggender. Enhver varme-kyndig vil ryste på hovedet over tankegangen bag fjernvarme-anlæg! - Drejebænke, skæremaskiner, bygningselementer, transportbånd, løfteting…listen er lang og det er vel ikke noget skidt alt sammen. Folket indenfor denne branche er nok bedst tjent med god mad og en røvfuld bajer, sålænge det varer. Så kan de jo sove lidt på det. Desuden vil det holde gang i catering-virksom, hotelvirksomhed, værtshuse, videokiosker, pizzariaer, snoldforhandlere, socialdemokrater og sikkerhedsrepræsentanter!!! Nej, de står ikke til at redde, men så må vi opretholde det gamle statssystematiske, statsfunktionalistiske samfund, som de jo passer fint ind i - ja udelukkende for dem og de skattekroner, de lægger i kassen til stat-region-kommunal-EU-USA-FN-NATO-virksomheden, ik’!!! - En daglig opsang vil imidlertid også gavne dem her. For tager jeg ikke meget fejl, så er de nemlig modstykket eller i samme åndsfelt, som forrige gruppering: uendelig organiseret og organiserende arbejdskraft med tilsvarende systembyggeri af internationale organisationer henover hele molevitten. (Falsk tryghed).   

Og så er der naturligvis en hel masse, der ikke er nævnt hermed, men som så må nøjes med at beånde sig ud fra det angivne…

***

TAK – må gudlivet være med samtlige hjertekære mennesker på dansk grund og dermed VORT

Nkh. JHM